Няколко добри web2.0 инструмента в помощ на чуждоезиковото обучение по английски език
Росица Делчева Атанасова – Минева,
Пето основно училище „Митьо Станев“, Стара Загора
Some good web2.0 tools in help of EFL Classroom
Rositsa Delcheva Atanasova – Mineva
5th Secondary School “Mityo Stanev”, Stara Zagora


Abstract: The article includes my teacher’s experience for implementing of some effective and free web2.0 tools in EFL classroom and they are: Glogster EDU, Vocaroo, Linoit, Learningapps.org, English Exercises.org, Quizlet, wiki and more. Working and using these free web applications in the EFL classroom and beyond helps students to improve their language knowledge and skills in the four basic language activities: speaking, listening, reading, writing and at the same time fosters developing their 21st century skills and competencies.The article also reflects on a few easy practices how to use these web2.0 tools for visualizing and facilitating the curriculum, to illustrate and facilitate educational content, making it more attractive, to increase students' motivation for learning and seeking ways to build electronic universal design for learning.


Keywords: web-based tools, web2.0, foreign language skills, students 21st century skills, electronic universal design for learning.


Опитът, който споделям и описвам е следствие от прилагането на няколко безплатни web2.0 инструменти в класната стая по английски език и това са: GlogsterEDU, Vocaroo, Linoit, Learningapps.org, EnglishExercises.оrg, Quizlet, wiki и др. Работата с тях и използването им съвместно от учител и ученици, както в класната стая, така и извън нея, способстват подобряването на езиковите знания и умения по четирите основни езикови дейности: говорене, слушане, четене и писане на чужд език, а също така и подпомагат придобиването на нов вид компетентности от учениците, необходими им за успешно справяне в условията на двадесет и първи век. Разработката включва и няколко лесни практики с тези web2.0 инструменти с цел онагледяване и улесняване на учебното съдържание, повишаване на неговата привлекателност, повишаване мотивацията на учениците за учене и търсене на пътища за изграждане на електронен универсален дизайн на обучение.


Keywords: уеб базирани онлайн инструменти, web2.0, езикови умения, компетентности на учениците на 21-ви век, електронен универсален дизайн за обучение


flipped classroom.gif
Налагащата се нова образователна парадигма на двадесет и първи век променя драстично ролята на учителя.- от него се изисква не само да предава нова информация на своите ученици, преподавайки я в класната стая, но и да планира, организира и координира учебния процес извън стените на училището. Новият учител е поставен в нови условия на непрекъснато развиващи се ИКТ, той обучава ученици с нов тип възприятия, умения и познания за света и ето защо една неделима част от педагогическо му амплоа трябва да заемат неговите компетентности за включване на ИКТ в учителската си практика. Използването на уеб базирани инструменти в образователния процес от учител и ученици превръща ученето в забавна дейност и извън пределите на класната стая, повишава възможностите за индивидуален подход към всеки ученик от страна на учителя, повишава ангажираността и мотивацията на учениците за работа. За да се използват web2.0 инструменти ефективно в класната стая, трябва да се знаят техните възможности както и да се експериментира с няколко, така че да се подбере най-удачния. Като казвам удачен, имам предвид, този, който носи най-големи ползи за повишаване постиженията на учениците, за по-бързо и лесно справяне с новата информация, този който действа по – мотивиращо и ангажиращо върху учениковото внимание, памет, възприятия.
В своята практика на езиков учител съм изпробвала редица онлайн инструменти и съм подбрала няколко, които аз и учениците ми намираме за лесни, удобни и ефективни и ползваме ежедневно и с удоволствие. Това са: GlogsterEDU, Vocaroo, Linoit, Learningapps.org, EnglishExercises.оrg, Quizlet, wiki и др. За да обясня как ползваме съответния онлайн инструмент нека кажа първо какво представлява той и какви са неговите възможности:
GlogsterEDU е водеща глобална образователна платформа за творческа изява на знания и умения в класната стая и извън нея. Сайтът, посредством своите инструменти и платформа дава технологическа възможност на учители и ученици да създават онлайн мултимедийни постери или така наречените "глогове". На тях могат да се поставят изображения, графики, текст, видеа, звукови файлове, линкове. Глоговете могат да се използват за провеждане на проектно-базирано, проблемно-базирано и творческо обучение, за нагледно представяне на учебно съдържание, като презентация на знания (вижте повече за приложението на сайта тук). Моите ученици и аз в ролята си на техен ръководител, успяхме да направим онлайн вариант на нашите учебници по английски език, така че да можем да ги ползваме като онлайн презентация в часовете и наред с това учениците да имат достъп до тях в домашни условия. Виртуалните страници на учебника дублират дизайна на хартиения носител, но като допълнение към тях децата могат да чуят урока си неограничен брой пъти, да направят електронно някои от упражненията по много забавен начин, да чуят и затвърдят новата лексика чрез използването на електронни флаш карти и игри, както да дадат обратна връзка на учителя чрез прочитане и записване на урока онлайн. Всички допълнителни екстри са добавени към глога (разбирайте електронната страница на учебника) като линкове и са изработени с уеб базираните приложения на Quizlet (за флашкарти), Learningapps.org (за занимателни електронни упражнения), Linoit и Vocaroo за запис и възпроизвеждане на прочита на текста на урока от учениците. Към преговорните уроци е дадена връзка и към тренировъчни електронни тестове, които са направени в сайта EnglishExercises.org. Като платформа за поместване на електронните учебници и помагала сме избрали wiki, поради простия интерфейс и добрите възможностите, които дава за сътрудничество.
Ето как изглежда един урок по английски език от нашия виртуален учебник, състоящ се от 2 страници ( два глога). Към упражненията са приложени с линк и съответните електронни интерактивни упражнения.


http://sunrise65.edu.glogster.com/unit-35-p-72
http://sunrise65.edu.glogster.com/unit-35-p73
Звуковите файлове, съдържащи урока са добавени с плейъри на Глогстер. Към първо упражнение е добавен наборът от флаш карти направени с Quizlet. Нека първо кажем, че Quizlet е безплатен уебсайт с инструменти за обучение. Изисква регистрация, която може да се осъществи и чрез Facebook и Google акаунт. Сайтът позволява създаване и ползване на набори от флаш карти на нова лексика, режими за забавно учене под формата на игри, генериране на тестове и работни листи. Флаш картите, които се използват в хода на урока се изработват от учителя. Желаещи ученици също могат да се включат в изработването им извън урочната дейност. Електронният вариант на флаш картите включва изписаната чужда дума или израз, имидж, който я визуализира или пояснява, превод на български език, аудио вариант на думата на английски език. Всеки нов урок включва набор от карти , толкова, колкото са новите думи и изрази предвидени за усвояване на учебната единица. Те се ползват в хода на урока за нови знания, също така могат да бъдат използвани и в домашни условия самостоятелно от учениците за затвърдяване на знания.Учениците бързо и лесно ги откриват на специално място на електронната страница на урока. След демонстрация от учителя , учениците са в състояние самостоятелно да извършват различни дейности с тях – писане на думата на английски език, писане на превода, повтаряне на звуковия модел, решаване на занимателни тестове с включената нова лексика, забавни игри с тях като целта е бързо, лесно и приятно научаване на нова лексика. Сайтът дава възможност за създаване на виртуален клас, така че прогресът на учениците в електронната учебна среда да бъде наблюдаван от учителя. Флаш картите и генерираните с тях електронни тестове могат да бъдат разпечатани на хартиен носител и използвани като работни листи или „пропсове” в хода на урока, което е още една добра алтернатива за повишаване на интерактивността на учебната дейност.Така изглеждат е-флаш картите с Quizlet
Удобни са за разпечатване на хартиен носител
Видео уроче как да се работи с Quzlet в класната стая и извън нея

Голяма част от упражненията в учебника могат да се трансформират в занимателни електронни упражнения посредством възможностите на сайта LearningApps.org, който е Web 2.0 приложение, подкрепящо учебния процес с помощта на интерактивни модули. Тези модули могат да бъдат използвани за обучение във вида, в който са създадени, а също така да се променят лесно и бързо в оперативен режим. Целта е събраните интерактивни блокове да бъдат обществено достъпни. Тези блокове (т. нар. приложения или упражнения) по принцип не са включени в конкретни програми или сценарии, но могат да бъдат използвани по подходящ начин в учебния процес. Те са особено ценни със своята интерактивност. Ето защо за нуждите на урока аз създадох упражнения по съответните теми и ги включих в учебен сценарий, дирижиран от хода на урока по английски език. Посредством линк свързах съответното упражнение от глога с негов електронен еквивалент, изработен с инструментите на LearningApps.org. Изпълненията на упражненията онлайн в учебния час от учениците е съпроводено с голяма активност и интерес. Когато занятията се провеждат в компютърен кабинет всеки от учениците има възможност самостоятелно да упражни езиковите структури по забавен за него начин ползвайки компютър. При фронтален подход в мултимедиен кабинет един ученик работи на компютър, а другите – в учебни тетрадки. От мултимедиен екран класът следи и сверява своите отговори с написаното от ученика на компютъра, а учителят наблюдава, проверява и коригира при нужда.


В рамките на един учебен час учениците имат реалната възможност да чуят урока няколко пъти (всеки съобразно с нивото си на разбиране), да разучат новата лексика чрез флаш картите (съобразено със индивидуалната скорост на всеки), да направят електронно планираните за часа упражнения, а също така и всеки от тях да направи самостоятелен прочит на урока, който учителят да може да чуе извън рамките на часа, съответно да поправи четящото дете без да го прекъсне и притесни. Записването на четенето се осъществява с онлайн инструмента Vocaroo, който позволява записът (аудио файлът) да бъде генериран в линк, а този линк ученикът поставя върху виртуална дъска създадена от учителя с друг безплатен инструмент – Linoit. Нека първо да кажа няколко думи за двата инструмента и възможностите, които те дават:Linoit е безплатен уеб инструмент, който ни позволява да създадем онлайн платно (или лино дъска) с мултимедийни лепящи се листчета (стикерчета). В допълнение към основния текст, стикерчетата на нашето платно могат да съдържат видео, изображения, линкове и прикачени файлове. Може да се променя по желание цвета и големината на стикерите, размера и цвета на шрифтовете, да се добави календарна дата към всеки стикер.За да използвате Lino It в ролята си на учител, трябва да се регистрирате (може и чрез Гугъл и Фейсбук акаунт), след което да създадете толкова дъски със стикери, колкото искате. Можете да направите своите платна и бележки публични или лични. Ако решите да направите дъската обществена, то тогава и други потребители ще могат да четат и добавят бележки към нея, като не се изисква допълнителна регистрация от тяхна страна. Когато работя с такава дъска и искам учениците ми бързо да достигнат до нея, аз я задавам като публична и разрешавам всеки да може да „лепи” стикерчета на нея , т.е. децата да не се нуждаят от логване, за да имат необходимия достъп. Така те могат за секунди да поместят линка от записа на урока върху лино дъската посредством стикерче.Линкът от записа на урока се генерира с инструмента Vocaroo - безплатна услуга, която позволява на потребителите да създават аудио записи без да е необходимо инсталирането на софтуер. Няма необходимост от създаване на акаунт, за да се използва Vocaroo. Всичко, от което се нуждаем е микрофон. За да създадете запис, просто отидете на Vocaroo.com, кликнете запис, предоставете достъп на Vocaroo до вашия микрофон, и започнете да говорите. След завършване на записа, Vocaroo дава избор за прослушване на записаното, публикуване или анулиране на записа. Учениците прослушват своя прочит на урока и в случай, че са доволни избират опцията за генериране на линк, който запазват и поставят на Лино дъската чрез стикерче.Така записът се съхранява и всеки, независимо къде се намира, може да го чуе след кликане на линка. Съответно учителят може да провери четенето и от дома си и да поправи всяка грешка като даде обратна връзка на ученика пак използвайки същата платформа

Освен възможност за запис, (без допълнително инсталиране на софтуер ) още възможности, които Vocaroo позволява са вграждане на записа навсякъде чрез код и споделяне в социалните медии чрез линк. Можете също така да изтеглите записа в няколко аудио формата, просто погледнете за връзка за изтегляне в долната част на страницата с инструмента.

Audio recording software >>

За да се подпомогне тестовото изпитване на учениците в класната стая е добре в часовете за подготовка да се използват най-разнообразни източници, които да бъдат близки по тема и съдържание на предстоящото тестово изпитване. От няколко години се опитвам да създавам електронни тренировъчни тестове, с попълването на които децата да могат да се упражнят бързо и лесно, като отработят граматически и езикови структури по забавен за тях начин. Сайтът EnglishExercises.org осигурява удобна платформа и инструменти, с които езиковият учител може да създаде електронни тестове като използва различен вид медия и залага интерактивни похвати за изпълнението им (отговори с писане, multiple choice, true/false, check и др.). Този тип тестове автоматично генерират оценка и дават верните отговори, което ориентира учениците за степента на владеене на знанията. Могат да бъдат повтаряни многократно от тях с цел научаване и подобряване на знания. Сайтът дава възможност на учителя да създава виртуален клас, да осъществява индивидуален подход и да следи прогреса на учениците си. Такъв вид тренировъчни тестове могат да бъдат и използвани за поправка на тестово изпитване, след като учителят анализира резултатите и включи необходимите структури за отработване и подобряване. Тестовете са онлайн и учениците имат достъп до тях както в една Интернет класна стая, така и в домовете си. Систематизирала съм ги посредством GlogsterEDU и wiki, така че да бъдат лесно достъпни и нагледни за ползване.
wiki (понякога изписано като "Wiki") е сървър програма, която позволява на потребителите да си сътрудничат при изготвяне съдържанието на уеб сайт. Терминът идва от думата "WikiWiki", което означава "бързо" в хавайски език.Wiki осигурява опростен интерфейс и лесни инструменти за публикуване на web съдържание. Поради тези причини аз избрах точно тази платформа - wikispaces за подреждане, съхранение и разпространение на различните езикови онлайн ресурси, така че моите ученици да могат да достигнат бързо до тях и без затруднения да ползват съответните ресурси. Достъпът на децата до класното ни wiki се улеснява съвсем след като линкът водещ към него е поместен в сайта на училището, както и в затворена администрирана от мен Facebook група, подпомагаща домашната работа, включваща мои ученици, техните родители и учители от нашето училище.Wiki е също така една чудесна възможност за проектно сътрудничество, ето защо аз като езиков учител и партньор в доста многостранни проекти я предпочитам за сътрудничество и взаимодействие. Избрала съм я не само за класна работа, но и като платформа за работа по проект "Успех", в e–Twinning и Global Classroom партньорства.

Приложението на гореспоменатите уеб базирани инструменти за създаване на електронни учебни ресурси както и тяхното приложение в класната стая и извън нея от учениците и учителя, създават предпоставки за търсене и намиране на Универсален дизайн за обучение. В духа на двадесет и първи век, учителят е мениджър и фасилитатор. Той е този, който първи подбира най-удачните средства за представяне на информацията пред своите ученици като им дава различни варианти за извличане на знания от нея. Той осигурява и гарантира множеството възможности за ученикова изява като предоставя и вариантите за демонстриране на това, което те са научили. През цялото време търси и намира средства и нови предизвикателства, за да постигне една по-голяма ангажираност на учащите се в учебния процес и за повишаване на тяхната мотивация.
От своя страна учениците поставени в електронна и реална среда с универсален дизайн за обучение развиват максимално своя капацитет, придобиват увереност и желание за учене, повишават личностната си мотивация за учене през целия живот. Те придобиват не само знания по английски език, но и основни ключови умения на 21-ви век за работа с новите технологии, умения за културна и мултикултурна комуникация в социалните мрежи.